Servisní podmínky

 

1. Obecná ustanovení
1.1. Servisní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále jen “Smlouvy”) mezi zákazníkem
(dále též „zákazník“ nebo „objednatel“) a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku
nebo Občanského zákoníku.
1.2. Smlouvu lze uzavřít písemně, nebo ústně. Písemnou Smlouvou se rozumí zhotovitelem podepsaný
doklad o přijetí zařízení k provedení servisního zásahu („Zakázkový list“).
1.3. Za návrh na uzavření ústní Smlouvy se považuje předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem
provedení servisního zásahu zhotovitelem dle čl. 7.1 těchto podmínek. Smlouva je uzavřena okamžikem
fyzického přijetí zařízení zhotovitelem k provedení servisního zásahu. Za předání zařízení třetí osobě
k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě
prostřednictvím přepravní služby nebo držitele poštovní licence, kde objednatel vyjadřuje svou vůli
k uzavření Smlouvy průvodním dopisem zaslaným společně se zařízením určeným k provedení
servisního zásahu, v němž o servisní zásah písemně žádá. Podpis Smlouvy na straně objednatele
nahrazuje podpis objednatele v průvodním dopise přiloženém k zaslanému zařízení.
1.4. V případě, že je zařízení předáno osobně objednatelem zhotoviteli k provedení servisního
zásahu/opravě, platí, že objednatel plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.
1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní
stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.
40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí
se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve
znění novel.
1.6. Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novelizací
právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České
republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu
neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a
Servisními podmínkami. Zneplatnění části Smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících
bodů Smlouvy a Servisních podmínek.
2. Cena za zakázku
2.1. Součástí Smlouvy je limitní cena zakázky, vycházející z předpokládané časové a materiálové
náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě.
2.2. Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy limitní cenu stanovit, pak se má zato, že
limitní cena zakázky je stanovena jako předběžná cena v minimální výši 349 Kč vč. DPH, respektive
650 Kč vč. DPH u vytopeného zařízení (dále jen „minimální cena“ nebo minimální limitní cena”).
Požadavek objednatele na přijetí věci k opravě bez stanovení předběžné ceny je neoprávněný, jelikož je
v rozporu s § 636 odst. 1 občanského zákoníku.
2.3. Minimální cena není stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu
technikem, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky minimální
limitní cenu zakázky novou, která bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému
rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu. Překročí-li nově stanovená
minimální cena předběžnou cenu o více než 10 %, pak zhotovitel práci na zakázce přeruší a ústně nebo
písemně objednatele na nutnost překročení minimální ceny upozorní. V práci na zakázce bude
zhotovitel pokračovat, jakmile objednatel projeví souhlas s novou minimální cenou. Pokud objednatel
nebude souhlasit s nově stanovenou minimální cenou, je povinen zhotoviteli zaplatit částku připadající
na dosud provedené práce, minimálně však 349 Kč vč. DPH, respektive 650 Kč vč. DPH u vytopeného
zařízení (uvedená částka odpovídá nákladům na diagnostiku příčin závady a zhotovení cenové
nabídky). Pokud nově stanovená minimální cena nepřekročí předběžnou cenu o více než 10 %,
zavazuje se objednatel uhradit takto nově stanovenou minimální cenu, přičemž platí, že s takto nově
stanovenou minimální cenou souhlasí, aniž by jej bylo nutno vyrozumívat o nově určené minimální
ceně. V takovém případě postačí vyrozumět objednatele o nově stanovené minimální ceně v rámci
konečného vyúčtování za provedené práce (provedený servisní zásah).
2.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace zakázky sjednanou minimální cenu i vícekrát
změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností,
které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou
minimální ceny na straně objednatele.
2.5. Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení
výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu
„diagnostika“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika“ je 349 Kč vč. DPH.
Cena produktu „diagnostika vytopeného zařízení“ je 650 Kč vč. DPH. Tato cena bude objednateli, který
si produkt vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož
diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce
technika a dalších pracovníků zhotovitele.
2.6. Před dokončením opravy zařízení může objednatel od Smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit)
v těchto případech:
2.6.1. Když zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a
objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli
již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, bez ohledu na to, zda měl
objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění
vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 2.3 těchto podmínek.
2.6.2. Až do dokončení opravy či údržby může objednatel od Smlouvy odstoupit (zrušit objednávku)
i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která
připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na
objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od Smlouvy
(doprava materiálu, odstupné subdodavatelům apod.)
2.7. Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a Servisních podmínek, bude toto
jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele
s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 175 a násl. občanského zákoníku využít zadržovací
(retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se
zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za
dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.
2.8. V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 6-ti měsíců od zaslání
výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na
náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za
účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení.
Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995
Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji
nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva
týdny k vyzvednutí věci.
2.9. Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho
měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do
jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek
za uskladnění, který činí 10 Kč vč. DPH za 1 den.
2.10. V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele
nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku).
3. Záruky
3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy zařízení záruku 6 měsíců. Na opravy zprostředkované
přes subdodavatele poskytujeme záruku 3 měsíce v souladu s § 654 Občanského zákoníku.
3.2. Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po
převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude
nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu, jež byla předmětem
servisních služeb.
4. Záruční opravy
4.1. Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí
zařízení k záruční opravě.
4.2. Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za
předchozí provedený servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednatelem –
např. přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy
4.3. Požadavky na záruční opravy nebudou uznány jako oprávněné v těchto případech :
4.3.1. Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný, nebude na servisní
případ pohlíženo jako na záruční.
4.3.2. Je-li porušena pečetní plomba na reklamovaném zařízení.
4.3.3. Neprojeví-li se reklamovaná závada během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen
závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat.
4.3.4. Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo pokynů, které
zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu.
4.3.5. Je-li příčinou závady znečištění zařízení.
4.3.6. Bylo-li zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem,
příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce nebo pokyny
zhotovitele.
4.3.7. Došlo-li k prodlení delšímu než 7 dní od výskytu závady a její reklamace (fyzického doručení
zařízení k reklamaci ke zhotoviteli) u reklamací závad, kde používání zařízení bez ohledu na závadu
může mít vliv na zhoršení reklamované závady anebo může způsobit jiné škody na zařízení.
4.3.8. Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci
reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek na
výdejovém servisním protokolu.
4.3.9. Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.
4.3.10. Záruka je neplatná v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, přepětím
v síti, silném elektrickém nebo magnetickém poli či jde-li o poškození způsobená běžným opotřebením
nebo jinak běžným stárnutím zařízení.
4.3.11. Nesouvisí-li příčina reklamované vady přímo s prací provedenou společností na zařízení v rámci
reklamovaného servisního zásahu, a to zejména dle výkazu provedené práce a účtovaných položek na
Servisním listu o provedení opravy,
4.3.12. Jde-li o poškození způsobená používáním zařízení s jiným produktem,
4.3.13. Jde-li o poškození způsobená zásahem/servisem prováděným osobou, která není zástupcem
společnosti Karnobat Trade s.r.o. ani poskytovatelem servisu.
5. Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná
zákazníkem k provedení servisního zásahu
5.1. Zhotovitel z principu nemůže ručit a neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních
zákazníka a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. Na požadavek
zákazníka k zachování dat ve svěřených zařízeních je tedy pohlíženo jako na neoprávněný a nebude na
něj zhotovitelem brán zřetel – zmíněný požadavek se považuje za neplatný i v případě, kdy je ve
Smlouvě výslovně uveden. Zákazník by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu
i v běžném provozu průběžně zálohovat. Pokud tuto možnost sám nemá, může zálohu dat na vyžádání
zajistit zhotovitel na náklady zákazníka.
5.2. Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl zákazníkem prokazatelně upozorněn, za
případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny,
poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.)
5.3. Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce
zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testů zařízení prováděných dle vnitřních
směrnic zhotovitele. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou
považovány za mimozáruční záležitost.
5.4. Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických nebo
finančních, nebo odstoupí-li zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen je-li
to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojenou dle sazebníku zásahů
zhotovitele.
5.5. Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční
náročnosti celkové opravy/servisního zásahu, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedení zařízení do
původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.
5.6. Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního
zásahu, a to od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození
svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v Servisních podmínkách, nahradí
objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a
druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k opravě. Jestliže nedojde ke
shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby
na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným
soudním znalcem v oboru výpočetní techniky. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami
považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na
zaplacení nákladů znalce. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v době od předání
zařízení třetí osobě přepravě dle čl. 7.1 těchto podmínek do jeho fyzického předání zhotoviteli. Okamžik
přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu
zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.
5.7. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou
objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky,
internetové připojení, dopravné apod.
5.8. Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení
servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a
to před jeho předáním třetí osobě k přepravě nebo zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst,
viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení
nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen
prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před
opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného
zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň
opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.
5.9. U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. odesláním zařízení zhotoviteli
zákazníkem prostřednictvím třetí osoby) nemá zhotovitel možnost ovlivnit text, který uvádí zákazník
v průvodním dopise zařízení. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce
(Smlouvě) je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně
závazná, protože se tyto texty přenášejí bez zásahu zhotovitele automaticky do textu Smlouvy a tato je
na straně zhotovitele takto vytištěná v souladu s bodem 1.3. servisních podmínek. Dále nemá zhotovitel
za povinnost v okamžiku převzetí věci k opravě provést komplexní testy zařízení, kterými by prověřil
všechna tvrzení objednatele uváděná ve Smlouvě – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to
jak u osobního předání věci k opravě tak u zařízení předávaných k opravě prostřednictvím třetí osoby.
Jestliže zhotovitel v průběhu zakázky zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatelem a
skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný a má právo uvést text Smlouvy do souladu se
skutečností. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení zákazníka se
skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli, nikoli jen ve chvíli přijetí zařízení do opravy. Tento
odstavec se týká především popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko
zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných, jako je funkčnost zařízení, kvalita zobrazení,
mechanické opotřebení dílů, kapacita akumulátorů, konfigurace zařízení apod.
5.10. Objednatel bere na vědomí, že servisním zásahem zhotovitele bude ovlivněna možnost následné
opravy v „exchange programu“, neboť zařízení nemusí splnit podmínky pro zařazení do „exchange
programu“.
6. Vadné díly a jejich výměna
6.1. Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na
vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě.
6.2. Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo
nerentabilní, právo v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními
náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce.
6.3. Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži,
diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému
nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést
zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému
dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.
6.4. Objednatel bere na vědomí, že u zařízení opravovaných v „exchange programu“ (vadný blok se
u dodavatele mění celý za nový nebo repasovaný blok se zárukou), není možné požadovat vrácení
vadného bloku po opravě zařízení, jelikož vadný díl se výměnou stal majetkem subdodavatele
zhotovitele, který v exchange systému poskytl za takto vyměněný díl výhodnější cenu než je cena
běžného objednání dílu u výrobce. Jestliže by zákazník v takovém případě na vrácení vadného dílu
trval, vyhrazuje si zhotovitel odstoupit od nabídky opravy za odsouhlasených cenových podmínek.
7. Doprava zařízení k opravě
7.1. Zákazníci z celé České republiky mohou využít služeb držitele poštovní licence, případně jiných
zasílatelů či přepravních služeb (dále též „třetí osoba“) k zaslání zařízení k provedení servisního zásahu
na adresu provozovny Českobrodská 7/34,Praha 9 (dále jen „Služba“).
7.2. Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody vzniklé
na zásilce v důsledku přepravy, jelikož nemá možnost způsob balení zásilky ovlivnit.
8. Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě
zákazníkovi
8.1. Zjistí-li zákazník poškození zařízení po jeho zpětném dodání třetí osobou, je pro uznání reklamace
a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne
od doručení balíku na servisním dispečinku zhotovitele (tel. +420 605 589 758) a zároveň poslat emailem hlášení škody na adresu info@miphone.cz Ve zprávě uvede číslo balíku a podrobný slovní
popis poškození balíku a jeho obsahu.
8.2. Má-li zákazník možnost škodu nafotit, doporučujeme poslat e-mailem i tyto podklady pro uplatnění
reklamace škody.
8.3. Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká
nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.
8.4. S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce manipulovat do té doby, dokud neobdrží pokyny
reklamačního pracovníka zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí
příjemce odeslat poškozený balík ihned zpět odesílateli bez toho, že by dodržel výše předepsaný
postup.
8.5. V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí zákazník umožnit
vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku
zjištěná.
9. Závěrečná ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Karnobat Trade s.r.o. a Objednavatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Objednavatel– spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Karnobat Trade s.r.o. doporučuje Objednavateli nejdříve využít kontakt na Karnobat Trade s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28. 2. 2019.

Vážení zákazníci, dovolujeme si vám oznámit, že provozovna bude dne 8.10.-13.10. 2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení