Zásady ochrany osobních údajů společnosti

Karnobat Trade s.r.o.
Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti
zpracování osobních údajů prováděné obchodní společností Karnobat Trade
s.r.o. , IČ 241 533 11, se sídlem Českobrodská 23e, 190 00 Praha 9, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
183541, a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány
a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.miphone.com, v sídle či
na pobočkách společnosti Karnobat Trade s.r.o., či při jiné činnosti
zaměstnanců společnosti Karnobat Trade s.r.o. nebo ostatních osob společnost
Karnobat Trade s.r.o. zastupujících při její obchodní i vnitřně-správní činnosti,
a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování použitelné.
Společnost Karnobat Trade s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a
při nakládání s osobními údaji tak postupuje dle zákona a nařízení. V případě
dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich
zpracování můžete využít některý z těchto kontaktů:
Adresa pro doručování: Českobrodská 23e, 190 00 Praha
Telefonní číslo: +420 605 589 758
Kontaktní e-mail: info@miphone.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím
webové stránky poptáváte služby společnosti Karnobat Trade s.r.o. nebo ji
pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují
a upřesňují podmínky užívání webové stránky ve vztahu ke zpracování
osobních údajů a práva a povinnosti správce osobních údajů a subjektů údajů.
Vezměte prosím rovněž na vědomí, že ochrana osobních údajů podle ZOOÚ i
nařízení, na kterých jsou založena tyto pravidla, je poskytována pouze
fyzickým osobám, nikoliv osobám právnickým.

1. Ochrana osobních údajů
Při vyplnění objednávky služby, při její poptávce, při zadání dotazu
poskytujete společnosti Karnobat Trade s.r.o. některé Vaše osobní údaje. Dále
při užívání webové stránky dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání
dalších údajů, k nimž má společnost Karnobat Trade s.r.o. přístup. O tom, jaké
tyto další údaje jsou a jak je využíváme se také dozvíte v těchto zásadách.
Jak Vás informujeme při jejich zadání, tímto úkonem a užíváním webové
stránky udělujete souhlas se zpracováváním a shromažďováním svých
osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, a to ve většině
případů až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším takovým zpracováním. Pro
zpracování Vašich osobních údajů totiž musíme vždy mít zákonný podklad.
V případě registrace k odběru newsletteru či zadání dotazu je takovým
podkladem Vás souhlas se zpracováním Vašich údajů, v případě zadání údajů
při objednávce služby je tímto podkladem skutečnost, že údaje potřebujeme
k uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. V některých
případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu našeho
oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho
podnikání.
1.1 Co jsou osobní a další údaje?
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci
vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace k odběru
newsletteru. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují
nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména,
avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová
adresa, adresa bydliště či telefonní číslo.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové
stránky, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, odkud
jste na webovou stránku přišli, doba a počet přístupů na konkrétní část
webové stránky, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné
informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace
a bez ohledu na to, zda na webové stránce nakupujete nebo ne. Tyto další
údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání jsme Vás
informovali po Vašem příchodu na webovou stránku.
1.2 Jak využíváme osobní a další údaje?
Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme
přístup ke všem funkcím webové stránky a zajišťujeme pro Vás její nejsnazší
užívání. Jsou pro nás rovněž nezbytné v případě, že u nás objednáte služby,
abychom věděli, s kým smlouvu uzavíráme a v případě potřeby Vás mohli
kontaktovat. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašich
objednávek, dotazů, poptávek odběrů novinek a pro uživatelskou podporu.
Další údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně
využívání analýzy chování uživatelů webové stránky za účelem dosažení jejího
optimálního fungování.
Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení
databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu
trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a
dalších údajů. V některých případech, jako je například uskutečnění
objednávky, takto můžeme činit, dokud proti tomu nevznesete námitku,
v jiných případech tak můžeme činit jen s Vaším souhlasem, o jehož udělení
jste vždy žádáni a informováni účelu, pro který souhlas udělujete. Souhlas se
zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní emailovou adresu nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení. Stejně
tak můžete učinit v případě, že pro zasílání obchodních sdělení Váš výslovný
souhlas nepotřebujeme. Nikdy se tak nestane, že bychom Vám naše obchodní
sdělení zasílali i přes Váš nesouhlas.
1.3 Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?
Jak již víte, společnost Karnobat Trade s.r.o.je správcem osobních údajů ve
smyslu ZOOÚ i nařízení, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních
údajů pod registračním číslem 00042490.
Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu
jakožto zpracovatele, se kterým budeme mít vždy uzavřenou smlouvu,
abychom zajistili, že i případný zpracovatel bude Vaše osobní údaje uchovávat
a chránit správně podle ZOOÚ i nařízení. Ať již Vaše osobní údaje
zpracováváme my nebo námi pověřený zpracovatel, Vaše osobní i další
získávané údaje jsou tak vždy plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění
smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na
základě registrace k zasílání obchodních sdělení či jiného úkonu, než je odběr
newsletteru či objednávka služeb, budou údaje zpracovány do doby, kdy
odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové
zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
1.4 Komu předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují osoby
podílející se na poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje
předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby. Pokud
budeme Vaše údaje využívat pro marketingové účely, můžeme je předat osobě,
která pro nás tyto činnosti zajišťuje, a to opět jen v rozsahu, které je nezbytný
pro poskytovanou marketingovou službu.
1.5 Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich
zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme,
informace o zdrojích těchto údajů, informace o případných příjemcích). Tyto
informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně
tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme
Dále máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz
osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na
základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost
o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů
stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Do doby, než rozhodneme o Vašem
požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat,
abychom zpracování dotčených údajů omezili.
Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo
tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena
oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.
V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu
na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a
my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné
oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem
byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení
zpracování osobních údajů pro tento účel.
Pokud se domníváte, že naše společnost nebo námi pověřený zpracovatel
osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu
s právními předpisy, můžete:
▪ požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
▪ požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů;
▪ podat stížnost proti takovému zpracování u Úřadu pro ochranu osobních
údajů.
Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud
ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné
orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením
není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro
ochranu osobních údajů přímo.
Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz).

2. Služby společnosti Google a soubory cookies
Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka
dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované
společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i
v rámci využívání těchto dalších služeb. Google Analytics zaznamenává
chování návštěvníků webové stránky a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím nám
napomáhá zlepšovat webovou stránku, její uživatelskou prostupnost a
přehlednost.
Sbíraná data o uživatelích stránky jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a
citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím
osobám, je-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby
zpracovávat tyto údaje pro Google.
2.1 Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?
Ke shromažďování informací o chování uživatelů na webové stránce dochází
pomocí souborů cookies. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače
nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webové stránky,
které umožňují analýzu způsobu užívání webové stránky.
Používáním webové stránky udělujete svůj souhlas s využíváním souborů
cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší
společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webové
stránce. O používání souborů cookies jste byli informováni při Vašem prvním
přístupu na webové rozhraní.
Na tomto webu používáme následující cookies:
▪ Cookies první strany – jsou nezbytné pro zajištění chodu webových
stránek (krátkodobé). Zároveň využíváme dlouhodobé cookies pro sbírání
agregovaných anonymních dat o návštěvnících webové stránky (Google
Analytics).
▪ Cookies třetí strany – cookies reklamních systémů, sociálních sítí,
vložených videí apod.
2.2 Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení
ve Vašem internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google
Analytics, můžete využít zablokování.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není
vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.
2.3 Jak Google využívá získaná data?
Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které užíváním webového rozhraní
získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google
využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.
2.4 Remarketingové aktivity
Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je
například Sklik od společnosti Seznam.cz, Business Manager od společnosti
Facebook, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro Vás
to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na
produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových
stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů
cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným
účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům
využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový
prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o
průchodu webem).

Tyto zásady jsou účinné dnem 23. 5. 2018
Karnobat Trade s.r.o.
provozovatel webové stránky www.miphone.cz
IČ 241 533 11
se sídlem Českobrodská 23e, 190 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 183541

Vážení zákazníci, dovolujeme si vám oznámit, že provozovna bude dne 8.10.-13.10. 2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení